Aktieägarna i Ridercam AB (publ) kallas till extra bolagsstämma

Published on 20 Sep 2019


Aktieägarna i Ridercam AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 4 oktober i 2019
klockan 14:00 i bolagets lokaler på Eriksbergsgatan 10 i Stockholm.
RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN
Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska dels i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast per torsdagen den 26 september 2019, dels ii) senast torsdagen den 26 september 2019 anmäla sig för deltagande på bolagsstämman hos bolaget via post till Eriksbergsgatan 10, 114 30 Stockholm eller e-post till janne@18.191.146.113 Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier och, i förekommande fall, antal biträden. För att ha rätt att delta på bolagsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före torsdagen den 26 september 2019, då sådan omregistrering ska vara verkställd. Kallelse har skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats, www.ridercamsystems.com

FÖRSLAG TILL DAGORDNING;

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande för stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän och en protokollförare.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Val av styrelseledamot
8. Stämmans avslutande
Styrelsens förslag för beslut på extra bolagsstämma fredagen den 4 oktober 2019 kl. 14.00 på Eriksbergsgatan
10, 114 30 Stockholm.

Punkt 7. Förslag om att utse ny styrelseledamot.

Styrelsen föreslår Craig Blake-Jones* till ny ordinarie styrelseledamot, att ersätta Dominic Berger som avgår ur styrelsen
Stockholm den 18 september 2019

Ridercam AB (publ)
Styrelsen

 

*Craig Blake-Jones, born 5/8 – 1964
A long career in Music, Film and Entertainment, Craig has worked developing and executing brands in both entertainment
and luxury markets. Working with global recording artists in management and production, recording and touring, then
moving to film sales, finance and production and screen writing. Naturally progressing to brand marketing and
communications working with a number of global luxury brands.
As a co-founder of the first filmed souvenir system for theme parks in 2007 which eventually evolved into today’s business,
whilst remaining a significant shareholder he stepped back to build a global motorsport lifestyle communication brand over
the past 5 years.

sv_SESwedish
en_GBEnglish sv_SESwedish