Extra Bolagsstämma 11 mars 2019

Published on 11 Feb 2019


Stockholm 2019-02-11

Aktieägarna i Ridercam AB (publ) kallas till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Ridercam AB (publ), med organisationsnummer 559137–1124, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 11 mars 2019 klockan 14:00 i bolagets lokaler på Eriksbergsgatan 10 i Stockholm.

 

Rätt att delta på bolagsstämman

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast per tisdagen den 5 mars 2019. Av praktiska skäl ombeds aktieägare som vill delta på stämman anmäla sig för deltagande på bolagsstämman hos bolaget senast tisdagen den 5 mars 2019, via post till Eriksbergsgatan 10, 114 30 Stockholm eller e-post till anders@18.191.146.113. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, e-postadress eller telefonnummer dagtid, antal aktier och, i förekommande fall, antal biträden.

För att äga rätt att delta på bolagsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före tisdagen den 5 mars 2019, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

Fullmaktsformulär 

Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud ombeds sådan aktieägare att skicka fullmakt och övriga behörighetshandlingar till bolaget via post till Eriksbergsgatan 10, 114 30 Stockholm eller e-post till anders@18.191.146.113. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.ridercamsystems.com samt skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e‑postadress. Fullmakt i original ska tas med till stämman.

Fullmakt_Power-of-Attorney

 

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två protokolljusterare
 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Beslut angående styrelsens förslag om ändring av bolagsordning
 8. Stämmans avslutande

 

FÖRSLAG

Beslut angående styrelsens förslag om ändring av bolagsordning, punkt 7

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagets befintliga bolagsordning enligt nedan.

Bolagsordningens § 9 ska ersättas i sin helhet och ha följande lydelse:

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Dagens Nyheter. För att få deltaga på bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig till Bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmält detta på sätt som ovan angivits.

Tidigare lydelse:

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annons i Post och Inrikes tidningar, annons i Dagens Nyheter samt genom e-post eller brev till aktieägarna vars postadress är känd för bolaget.

Kallelse till ordinarie bolagsstämma och extra bolagsstämma där antagande av ny bolagsordning skall beslutas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

 

Bolagsordningens § 6 ska, med anledning av felaktigt benämnande av tillämplig lag, ändras till följande lydelse:

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument

Tidigare lydelse:

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

 

Bolagsordningens § 10, punkt 8 och 9, skall ändras till att ha följande lydelse:

 1. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
 2. Val av styrelse och revisorer.

Tidigare lydelse:

 1. Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall revisorerna.
 2. Val till styrelsen och i vissa fall av revisorer.

 

StyrelsensFörslag-ExtraBolagsstämma-MAR11-2019

 

Majoritetskrav

För giltigt beslut av bolagsstämman enligt punkt 7 i dagordningen fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Tillhandahållande av handlingar

Styrelsens fullständiga förslag enligt ovan kommer att hållas tillgängligt på bolagets kontor senast två veckor innan stämman och skickas till de aktieägare som anmält att de önskar erhålla sådan information från bolaget. Samtliga handlingar kommer även från samma datum att finnas tillgängliga på bolagets webbplats, www.ridercamsystems.com.

Uppgift om antal aktier och röster samt om innehav av egna aktier

Det totala antalet aktier och röster i bolaget vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande var 25 549 456. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

 

Stockholm i februari 2019

Styrelsen i Ridercam AB (publ)

 

För mer information kontakta:                             Dominic Berger, CEO +44 7799 888 544

sv_SESwedish
en_GBEnglish sv_SESwedish