Kallelse till Årsstämma

Published on 05 Apr 2019


KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Ridercam AB (publ) org.nr. 559137-1124 kallas härmed till Årsstämma (ordinarie bolagsstämma) onsdagen den 15 maj 2019, klockan 14.00, i bolagets lokaler på Eriksbergsgatan 10 i Stockholm.

Rätt att delta på Årsstämman
Aktieägare som vill delta på Årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdag 9 maj 2019. Av praktiska skäl ombeds aktieägare som vill delta på stämman anmäla sig för deltagande på bolagsstämman hos bolaget senast torsdag 9 maj 2019, via post till Eriksbergsgatan 10, 114 30 Stockholm eller e-post till info@18.191.146.113. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, e-postadress eller telefonnummer dagtid, antal aktier och, i förekommande fall, antal biträden.

För att äga rätt att delta på Årsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före torsdag 9 maj 2019, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

Fullmaktsformulär
Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud ombeds sådan aktieägare att skicka fullmakt och övriga behörighetshandlingar till bolaget via post till Eriksbergsgatan 10, 114 30 Stockholm eller e-post till info@18.191.146.113. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.ridercamsystems.com samt skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e‑postadress. Fullmakt i original ska tas med till stämman.

Ärenden enligt dagordningen

 1. Val av ordförande.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justeringsmän.
 4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Framläggande av årsredovisningen och, när det krävs, revisionsberättelsen.
 7. Beslut om följande.
  a. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
  b. Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören när sådan förekommer.
 8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
 9. Val av styrelse och revisorer.
 10. Beslut om styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen
 11. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
 12. Stämmans avslutande

Beslut om styrelsens förslag till bemyndigande, punkt 10
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, inom ramen för vid var tid gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emissionerna ska kunna ske mot kontant betalning, genom apport, genom kvittning eller i övrigt förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § aktiebolagslagen.

De nya aktierna och konvertiblerna ska vid avvikelse från företrädesrätten emitteras till ett belopp som ansluter till aktiekursen (eller, i fråga om konvertibler, med aktiekursen som utgångspunkt för en marknadsmässig värdering) vid tiden för genomförandet av emissionen, med avdrag för eventuell marknadsmässig rabatt som styrelsen bedömer erforderlig. Syftet med bemyndigandet är i första hand att ge styrelsen möjlighet att ge ut aktier som betalning vid företagsförvärv, men också för att, vid eventuellt behov, finansiera bolaget eller sprida aktieägandet.

Majoritetskrav
För giltigt beslut av bolagsstämman enligt punkt 10 i dagordningen fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Tillhandahållande av handlingar
Styrelsens fullständiga förslag enligt ovan kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor senast två veckor innan stämman och skickas till de aktieägare som anmält att de önskar erhålla sådan information från bolaget. Samtliga handlingar kommer även från samma datum att finnas tillgängliga på bolagets webbplats, www.ridercamsystems.com

Uppgift om antal aktier och röster samt om innehav av egna aktier
Det totala antalet aktier och röster i bolaget vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande var 25 549 456. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Stockholm | April 2019
Styrelsen i Ridercam AB (publ)

sv_SESwedish
en_GBEnglish sv_SESwedish