Kallelse till Extra Bolagsstämma i Ridercam AB (publ)

Published on 18 Jan 2019


KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i

Ridercam AB (publ)

kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 5 februari 2019, klockan 14.00,

i bolagets lokaler på Eriksbergsgatan 10 i Stockholm.

Rätt att delta på bolagsstämman

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska dels i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast per onsdagen den 30 januari 2019, dels ii) senast onsdagen den 30 januari 2019 anmäla sig för deltagande på bolagsstämman hos bolaget via post till Eriksbergsgatan 10, 114 30 Stockholm eller e-post till anders@18.191.146.113. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, e-postadress eller telefonnummer dagtid, antal aktier och, i förekommande fall, antal biträden.

För att äga rätt att delta på bolagsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före onsdagen den 30 januari 2019, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

Fullmaktsformulär

Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud ombeds sådan aktieägare att skicka fullmakt och övriga behörighetshandlingar till bolaget via post till Eriksbergsgatan 10, 114 30 Stockholm eller e-post till anders@18.191.146.113. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.ridercamsystems.com samt skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e‑postadress.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två protokolljusterare
 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Fastställande av antal styrelseledamöter
 8. Val av ny styrelseledamot
 9. Beslut om styrelsens förslag till nyemission
 10. Beslut om styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen
 11. Stämmans avslutande

Förslag

Fastställande av antal styrelseledamöter och val av ny styrelseledamot, punkterna 7 och 8

Aktieägare som representerar mer än 50 procent av aktierna i bolaget föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter och att Alexander Lindgren utses till ny styrelseledamot. Det noteras att nuvarande styrelseledamöter kvarstår i styrelsen.

Information om föreslagen styrelseledamot finns här

Beslut om styrelsens förslag till nyemission, punkt 9

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad nyemission av 4 000 000 stycken aktier innebärande en ökning av Bolagets aktiekapital med 4 000 000 kronor och på följande villkor i övrigt:

 1. Rätt att teckna aktier skall vara en i förväg identifierad grupp investerare. Skälet till avvikelse från aktieägares företrädesrätt är att skyndsamt tillvarata på bolagets expansionsmöjligheter.
 2. Teckning ska ske på separat teckningslista under perioden från och med dagen för emissionsbeslutet till och med den 5 mars 2019.
 3. För varje ny aktie ska betalas en teckningskurs om 5,75 kronor per aktie förutsatt att den totala emissionslikviden inte överstiger EUR 2,5 miljoner. Teckningskursen är fastställd baserad på framtida kassaflöde.
 4. Betalning för de nyemitterade aktierna ska erläggas kontant samtidigt som teckning sker eller genom kvittning av fordran.
 5. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
 6. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning och annan värdeöverföring första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att emissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna har införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
 7. Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar bemyndigas att vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Beslut om styrelsens förslag till bemyndigande, punkt 10

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, inom ramen för vid var tid gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emissionerna ska kunna ske mot kontant betalning, genom apport, genom kvittning eller i övrigt förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § aktiebolagslagen.

De nya aktierna och konvertiblerna ska vid avvikelse från företrädesrätten emitteras till ett belopp som ansluter till aktiekursen (eller, i fråga om konvertibler, med aktiekursen som utgångspunkt för en marknadsmässig värdering) vid tiden för genomförandet av emissionen, med avdrag för eventuell marknadsmässig rabatt som styrelsen bedömer erforderlig. Syftet med bemyndigandet är i första hand att ge styrelsen möjlighet att ge ut aktier som betalning vid företagsförvärv, men också för att, vid eventuellt behov, finansiera bolaget eller sprida aktieägandet.

Majoritetskrav

För giltigt beslut av bolagsstämman enligt punkt 9 och 10 i dagordningen fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Tillhandahållande av handlingar

Styrelsens fullständiga förslag enligt ovan kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor senast två veckor innan stämman och skickas till de aktieägare som anmält att de önskar erhålla sådan information från bolaget. Samtliga handlingar kommer även från samma datum att finnas tillgängliga på bolagets webbplats, www.ridercamsystems.com

Uppgift om antal aktier och röster samt om innehav av egna aktier

Det totala antalet aktier och röster i bolaget vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande var 25 549 456. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

 

Stockholm i januari 2019

Styrelsen i Ridercam AB (publ)

 

Fullmakt | Power-of-attorney

Kallelse till Extra Bolagsstämma | PDF

egm
sv_SESwedish
en_GBEnglish sv_SESwedish