Integritetspolicy


Skydd av sekretess och personuppgifter

Ridercam är förpliktigat att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi tillämpar en hög skyddsnivå och behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och principer för sekretesskydd. “Personuppgifter” avser information om en identifierad eller identifierbar fysisk person. Den här sekretesspolicyn innehåller allmän information om hur Ridercam behandlar dina personuppgifter kopplat till webbplatsen www.ridercamsystems.com eller tillhörande webbplatser (kallas hädanefter “Webbplatsen”).

Denna webbplats, våra produkter eller tjänster kan innehålla länkar till andra företags webbplatser och tjänster som omfattas av egna sekretessprinciper och/eller så kan tjänster från tredje part som är installerade på din enhet ge åtkomst till information på enheten. Vi ber att du läser tredje parts sekretessprinciper grundligt. Ridercam ansvarar inte för tredje parts sekretessrutiner eller innehåll.

Genom att använda denna webbplats och/eller skicka personuppgifter till Ridercam, förstår du och godkänner att dina personuppgifter kommer att behandlas enligt beskrivningen i denna policy. Om du inte godkänner denna policy bör du inte använda webbplatsen eller skicka några personuppgifter till Ridercam.

1. Personuppgiftsansvarig

Ansvarig för dina personuppgifter är Ridercam AB (Publ). Du kan kontakta personuppgiftsansvarig på:

Ridercam AB Eriksbergsgatan 10 114 30 Stockholm

2. Syfte med behandling av personuppgifter och rättsgrund för behandling

När du använder Webbplatsen kan vissa personuppgifter, som kan kopplas till dig, samlas in och behandlas.

Sådana personuppgifter kan användas i följande syften som Ridercam bedömer nödvändiga i anslutning till (en eller flera av följande kan vara tillämpliga samtidigt):

  • underhåll och utveckling av Webbplatsen och Ridercams produkter och tjänster,
  • marknadsförings- och kommunikationsändamål, exempelvis utförande av marknadsundersökningar,direktreklam, automatisk marknadsföring, information om nya funktioner, produkter eller lanseringaroch specialkampanjer,
  • tillhandahålla produkter och tjänster, exempelvis för att uppfylla avtalet mellan dig och Ridercam,säkerställa funktion och skydd hos Ridercams produkter och tjänster, identifiering av dig samtanalysera/förebygga möjligt missbruk och

statistik samt analys.

Om du kommunicerar med oss via Webbplatsen och/eller registrerar dig som användare av Webbplatsen (om tillämpligt) kan Ridercam i vissa fall behandla dina personuppgifter om det bedöms vara nödvändigt för att uppfylla ett avtal mellan dig och Ridercam, genomföra förberedelser kopplat till avtalet eller i vissa fall baserat på ditt samtycke.

Du har rätt att när som helst och utan kostnad ta tillbaka ditt samtycke till Ridercam att behandla de personuppgifter vars behandling du samtyckt till. Men observera att ett sådant återtagande kan innebära att du inte längre kan använda alla funktioner på Webbplatsen eller andra produkter eller tjänster som Ridercam erbjuder, eftersom vissa databehandlingsaktiviteter som beror på ditt samtycke kan vara viktiga delar i sådana funktioner, produkter eller tjänster.

3. Insamlade personuppgifter

Personuppgifter samlas vanligen in när du använder Webbplatsen, registrerar dig för Ridercams produkter och tjänster eller interagerar med Ridercam på annat sätt. Personuppgifterna kan exempelvis inkludera din IP- adress, åtkomsttider, webbplatsen du länkade från, länkarna du använder, sidorna du besöker, innehållet du visar och annan sådan beteendeinformation som din webbläsare skickar till Ridercam.

Ridercam kan även begära annan information från dig, exempelvis ditt namn, din e-postadress, gatuadress, användarnamn och lösenord, samtycke, feedback, ålder, kön och andra uppgifter som inte är känsliga. Ridercam vill betona att vissa, ej identifierbara, personuppgifter kan blir identifierbara när du uppgett dina personuppgifter för Ridercam.

4. Ordinarie datakällor

Personuppgifterna samlas in från följande källor:

  • information som du ger till Ridercam genom ditt beteende eller genom att du kontaktar Ridercam,
  • Ridercams underleverantörer och tillhandahållande av tjänster kopplade till Webbplatsen

Allmänt tillgängliga källor

5. Yppande av uppgifter i medgiven ordning och spridning av uppgifter utanför EU eller EES

Personuppgifterna kan delas av Ridercam med företagen i gruppen, även dem utanför Europeiska unionen (“EU”) eller europeiska ekonomiska området (“EEA”) i enlighet med ett avtal mellan relevanta Ridercam-entiteter och enligt EU-kommissionens standardavtalsklausuler som säkerställer att adekvata metoder för sekretesskydd finns på plats. Personuppgifterna som lagras på servern överförs inte till platser utanför EU eller EEA.

Ridercam kan lämna ut dina personuppgifter till behöriga tredje parter i Ridercam-koncernen för Ridercams räkning enligt de syften som anges i denna sekretesspolicy. Dina personuppgifter kan behandlas av sådana behöriga tredje parter, även dem utanför EU eller EEA, i enlighet med ett avtal som ingåtts mellan Ridercam och sådan behörig tredje part och i enlighet med EU-kommissionens standardavtalsklausuler som säkerställer att adekvata dataskyddsåtgärder används.

Ridercam kan även genomföra marknadsföring och annan kommunikation tillsammans med Ridercams partner. I samband med detta kan Ridercam kombinera uppgifter som samlats in om dig med uppgifter som Ridercams partner har samlat in om dig, exempelvis för att undvika onödig kommunikation och anpassa Ridercams meddelande till dig.

Om Ridercam säljer, köper, fusionerar eller genomför någon annan typ av omorganisation kan detta innebära att Ridercam lämnar ut personuppgifter, exempelvis till potentiella och faktiska köpare och deras rådgivare.

I tillägg till ovanstående kan Ridercam vara tvingade att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter. Ridercam kan även lämna ut och på annat sätt bearbeta dina personuppgifter, i enlighet med tillämplig lag, för att skydda företagets legitima intressen.

6. Principer för dataskydd och datalagring

Personuppgifterna ska i huvudsak lagras elektroniskt. Personuppgifterna ska lagras i låsta lokaler med begränsat tillträde och skyddas med användar-ID och lösenord. Alla eventuella fysiska kopior av personuppgifterna ska lagras i låsta lokaler. Bara de personer som behöver behandla personuppgifterna i sitt arbete ska ha åtkomst till och rätt att behandla informationen i registret.

Ridercam sparar dina personuppgifter så länge det behövs för syftena som angetts ovan eller enligt gällande lagstiftning. När sådana krav upphör att gälla kommer dina personuppgifter att raderas eller avidentifieras på ett sådant sätt att de inte längre kan kopplas till dig.

7. Automatiskt beslutsfattande

Personuppgifterna används inte för att fatta automatiska beslut med juridiska eller andra konsekvenser för dig.

8. Användarens rättigheter

Rätt till granskning: Du har rätt att granska dina personuppgifter och få en skriftlig kopia av dem. Granskningen är kostnadsfri.

Rätt till dataportabilitet: Du har rätt att få de personuppgifter som du, med ditt samtycke, lämnat till Ridercam, i ett format som är strukturerat, spritt och maskinläsbart. Om det är tekniskt möjligt har du också rätt att överföra uppgifterna till en annan granskare utan att Ridercam hindrar det.

Rätt till invändningar: Du har rätt att när som helst invända mot att dina personuppgifter behandlas i direktmarknadsföringssyfte.

Rätt att begära rättelse, radering eller begränsning: Du har rätt att begära att Ridercam rättar eller raderar dina personuppgifter ifall de är föråldrade, irrelevanta, felaktiga, ofullständiga, inte stämmer på något annat sätt eller om det finns rättslig grund för begäran. Du har också rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Officiellt klagomål: Ridercam hoppas kunna lösa eventuella problem som du ser med hur Ridercam behandlar dina data, men du har fortfarande rätt att registrera ett officiellt klagomål hos din nationella myndighet för data- och informationsskydd.

Om du vill använda dina rättigheter, skicka en skriftlig begäran till adressen som anges i avsnitt 11.

9. Användning av cookies

En cookie är vanligen en liten datauppsättning som skickas till din enhet från en webbplats och som lagras i webbläsaren medan du surfar på en webbplats. När du sedan besöker samma webbplats igen kan uppgifterna som lagrats i cookien hämtas för att informera webbplatsen om din tidigare aktivitet. Läs mer om cookies och hur de fungerar, exempelvis på http://www.minacookies.se/allt-om-cookies/

Ibland kan en cookie-fil placeras på datorn för att öka Webbplatsens effektivitet samt effektiviteten hos de tjänster som Ridercam erbjuder dig. De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies. Du kan ändra dina inställningar så att alla cookies blockeras eller få information om när en cookie skickas.

Denna sekretesspolicy beskriver hur Ridercam använder cookies samt filer och teknik som liknar cookies på Webbplatsen. Om du besöker Webbplatsen och din webbläsare är inställd på att acceptera cookies betraktar Ridercam detta som ett uttryckligt godkännande av Ridercams användning av cookies.

Syften med att använda cookies

Cookies krävs för vissa basfunktioner på Webbplatsen. Dessa cookies är nödvändiga för att Webbplatsen ska kunna drivas och de behövs för att göra ditt besök på Webbplatsen smidigt.

Ridercam kan även använda cookies för att kunna erbjuda dig bättre tjänster och produkter. Dessa cookies används till exempel för att göra webbplatsen bättre och mer personlig. För dig innebär detta att Webbplatsen kan registrera till exempel vilket språk du valt. Ridercam gör även analysprofiler för att fastställa bland annat vad som är populärt bland användarna. Ridercam undersöker var användarna får åtkomst till innehållet på Webbplatsen så att Ridercam kan utforma Webbplatsen för bästa möjliga användarupplevelse. Ridercam räknar även antalet klick på plugins för “Gilla” och “Twittra” och vi registrerar vilket innehåll på Webbplatsen som har delats eller refererats. Med hjälp av dessa cookies blir innehållet på Webbplatsen mer personligt. Ridercam tittar även på vilka typer av referenser som används för att nå Webbplatsen.

Hur länge uppgifterna lagras beror på vilken typ av cookie som används. Sessionscookies upphör att gälla när webbläsaren stängs, medan permanenta cookies vanligen gäller mellan två månader och ett par år.

10. Webbplatsanalys och besökarinformation

Webbplatsen använder en webbanalystjänst, exempelvis från Google, Inc. (“Google”). Klicka här om du vill läsa mer om webbanalystjänsten från Google: https://policies.google.com/?gl=SE&hl=sv Genom att du använder Webbplatsen godkänner du att Google behandlar dina uppgifter på det sätt och i de syften som anges i på sidan som länken ger tillgång till.

Eventuella framtida annonsörer, leverantörer av spårningstjänster och andra tredje parter kan lagra cookies i din enhet när du besöker Webbplatsen, exempelvis för att visa anpassade annonser eller samla statistik om antalet besökare på Webbplatsen. Eftersom din webbläsare måste begära dessa annonser från tredjepartsservrar kan dessa tredje parter visa, modifiera eller spara egna cookies precis som om du direkt hade besökt dessa parters webbplatser.

Webbplatsen använder plugin-program för sociala medier, exempelvis knappen “Gilla” som tillhandahålls av det sociala nätverket facebook.com. När du besöker Webbplatsen och tidigare loggat in på ett socialt nätverk ansluter din webbläsare direkt till servrarna hos det social nätverket. Plugin-programmen för sociala medier på

Webbplatsen omfattar de sekretessvillkor och övriga regler och villkor som gäller för respektive sociala mediers webbplatser. Informationen som samlas in av sociala nätverk skickas inte till Ridercam om du inte uttryckligen godkänt det.

11. Ändringar av denna sekretesspolicy

Observera att Ridercam kan komma att ändra denna sekretesspolicy. Men vid eventuella större ändringar till din nackdel publicerar Ridercam ett meddelande om detta både i början av denna sekretesspolicy och på startsidan för Webbplatsen. Ridercam rekommenderar att du läser denna sekretesspolicy med jämna mellanrum för att ta del av eventuella sådana ändringar.

Om du har frågor kontaktar du oss genom att skriva till oss på postadress:

Ridercam AB, Eriksbergsgatan 10, 114 30 Stockholm

…alternativt skicka ett email med ditt ärende till; info@18.191.146.113

sv_SESwedish
en_GBEnglish sv_SESwedish