Tillbaka till Investor Relations

Riskfaktorer


All information som beskrivs på denna webplats och i bolagets publikationer bör noggrant övervägas och i synnerhet de risker som beskrivs nedan. Om någon av följande risker faktiskt inträffar, kan Koncernens verksamhet, finansiella ställning, utsikter och aktiekurs påverkas väsentligt till nackdel för Bolaget, Koncernen och aktieägarna och du kan förlora hela eller en del av din investering. Samtliga risker som styrelseledamöterna är medvetna om vid tidpunkten för framtagandet av detta dokument och som de anser vara väsentliga anges här nedan i avsnitt 2. Ytterligare risker som för närvarande inte är kända för styrelseledamöterna eller som styrelseledamöterna för närvarande anser sakna relevans, kan emellertid också få en väsentlig inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och framtidsutsikter. Eventuella investeringar i aktier är föremål för ett antal risker. Därför bör potentiella investerare noggrant överväga all information och särskilt de riskfaktorer som beskrivs nedan innan de fattar något investeringsbeslut. Några av följande faktorer hänför sig huvudsakligen till Koncernens verksamhet och den sektor där verksamheten bedrivs. Övriga faktorer hänför sig huvudsakligen till investering i aktier. Därför måste varje aktieägare och potentiella investerare göra en samlad bedömning som även innefattar information i Bolagsbeskriviningen samt en allmän omvärldsbedömning.

BRANSCH- OCH VERKSAMHETSRELATERADE RISKER

Konkurrenter

Det finns en risk att omfattande satsning och produktutveckling från en konkurrent kan komma att påverka Koncernens utveckling och försäljning negativt. I det fall Koncernen inte kan anpassa sin verksamhet och sina produkter till marknadens krav på prestanda och efterfrågan finns det risk för att Koncernen inte får den konkurrenskraft som krävs för att lyckas på marknaden, vilket i sin tur kan ha en väsentligt negativ inverkan på Koncernens verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Teknologisk utvecklingsrisk

För att Ridercam ska förbli konkurrenskraftigt måste den teknologiska utvecklingen efterföljas särskilt vid eventuella teknikskiften. Koncernen måste fortsätta lansera nya produkter och tjänster samt öka och förbättra funktionaliteten och egenskaperna och kvaliteten hos befintliga produkter. Sådan anpassning är förenad med kostnader som kan vara väsentliga och påverkas av faktorer som helt eller delvis ligger utanför Bolagets kontroll. Det innebär att nivån och tidpunkten för framtida rörelsekostnader och kapitalbehov för att följa med i denna utveckling kan avvika väsentligt från nuvarande uppskattningar. Förmågan att efterfölja den teknologiska utvecklingen och kostnader hänförliga till detta kan medföra väsentliga negativa effekter på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Leverantörer och samarbetspartner

För att Bolaget ska kunna leverera sina produkter är Bolaget beroende av att insatsvaror och tjänster från tredje part uppfyller överenskomna krav avseende exempelvis mängd, kvalitet och leveranstid. Felaktiga eller uteblivna leveranser från leverantörer kan innebära att Bolagets produktion försenas, vilket i det korta perspektivet kan innebära minskad alternativt utebliven försäljning vilket kan ha en väsentligt negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Kundberoende

Bolaget har i dagsläget ett begränsat antal kunder. Bolagets omsättning och resultat riskerar att påverkas negativt om en större kund väljer att avsluta sitt utvecklingsarbete, hamnar på obestånd eller väljer en annan leverantör vilket kan ha en väsentligt negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Förmåga att hantera tillväxt

Bolagets verksamhet kan komma att växa substantiellt genom en plötslig och oväntad ökning i efterfrågan på Bolagets produkter, vilket ställer stora krav på ledningen och den operativa samt finansiella infrastrukturen. I takt med att personalen och verksamheten växer behöver Bolaget implementera effektiva planerings- och ledningsprocesser för att på ett verksamt sätt kunna genomföra affärsplanen på en marknad som är under snabb utveckling. Styrelsen är medveten om att en snabb och stark marknadsrespons kan innebära att Bolaget får leveransproblem. Om inte Ridercam lyckas hantera dessa kan det ha en väsentligt negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Produktansvar

Eventuella fel i Koncernens produkter skulle kunna föranleda ansvar och krav på skadestånd mot Koncernen. Koncernen kan bli ansvarigt för skador orsakade av dess produkter och det kan inte uteslutas att ett sådant ansvar skulle kunna påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat negativt. Eventuella tvister, skadeståndsanspråk eller motkrav kan inverka negativt på Koncernens kommersiella rykte och leda till tidsödande och kostsamma rättsprocesser samt ta ledningens resurser i anspråk vilket skulle kunna ha en väsentligt negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Immateriella rättigheter

Koncernens förmåga att konkurrera på ett effektivt sätt är bland annat beroende av dess förmåga att skydda, registrera och hävda sina immateriella rättigheter. Bolaget har inte skyddat sitt varumärke. Koncernen riskerar även att dess användning av immateriella rättigheter gör intrång på någon utomståendes immateriella rättigheter, bland annat i samband med i samband med etablering på nya geografiska marknader eller nya produktteknikområden. De kostnader som följer av att Koncernen vidtar eller försvarar sig mot rättsliga åtgärder vid intrång kan vara betydande, oavsett om kravet är berättigat eller inte. Det är möjligt att ett misslyckat resultat för Koncernen leder till att Koncernen måste betala royalties och skadestånd och/eller att Koncernen måste sluta använda immateriella rättigheter som inkräktar på andras rättigheter eller tillämpningar av sådana immateriella rättigheter. Om Koncernen inte på ett effektivt sätt kan skydda sina immateriella rättigheter eller om någon vidtar rättsliga åtgärder mot något bolag i Koncernen för intrång skulle detta kunna ha en väsentligt negativ inverkan på Koncernens verksamhet, finansiella ställning och resultat. Koncernen är också beroende av know-how och affärshemligheter och strävar efter att skydda denna information genom att till exempel upprätthålla sekretessavtal med anställda, konsulter och partners. Det är emellertid inte möjligt att säkerställa ett fullständigt skydd mot otillåten distribution av information varför konkurrenter och andra kan få åtkomst till denna information, vilket kan leda till att informationen minskar i värde eller att konkurrenterna får en fördel, vilket i sin tur skulle kunna ha en väsentlig negativ inverkan på Koncernens verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Legala risker

Nya lagar och regler, eller förändringar gällande tillämpligheten av existerande lagar och regler som är relevanta för Koncernens affärsverksamhet kan ha en negativ effekt på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Koncernen verkar på en marknad som delvis omgärdas av regleringar och påverkas av politiska beslut, särskilt vad gäller hälsa och säkerhet vid delar som ska inkluderas på en vagn till en bergodalbana eller andra attraktioner, och som därför blir starkt påverkad av förändringar av tillämpliga lagar, regler eller nya tolkningar och tillämpningar av dessa gjorda av myndigheter. Koncernen måste följa, och påverkas av, omfattande och komplexa lagar på nationell, regional och lokal nivå. Om Koncernen misslyckas med att följa relevanta lagar och regler, eller lagar och regler ändras, kan det leda till begränsningar i Koncernens verksamhet, ökade verksamhetskostnader eller kostnader i form av viten eller andra sanktioner som uppstår vid brist på efterlevnad. Det kan även innebära att motparter har rätt att säga upp eller ändra avtal ingångna med Koncernen vilket kan innebära en väsentlig negativ inverkan på Koncernens affärsverksamhet, rörelseresultat och finansiella ställning.

Valutarisker

Koncernen exponeras för valutarisker, både genom att affärer görs i olika valutor och genom att Koncernen bedriver verksamhet i olika valutazoner. Dessa risker kan delas upp i transaktionsrisker och växlingsrisker. Transaktionsrisker är risker förknippade med förlust vid valutaväxling, till exempel genom att obetalda inkomster betalas i en utländsk valuta som tappar i värde som ett resultat av att valutans växelkurs fluktuerar. Koncernen exponeras för transaktionsrisker när Koncernen bedriver verksamhet i olika valutazoner. Växlingsrisker är risker hänförliga till värdet på tillgångar och skyldigheter i utländska valutor som fluktuerar som ett resultat av fluktuationer i växelkursen för den specifika valutan. Koncernen är exponerad för växlingsrisker vid konvertering av resultaträkningar och balansräkningar från utländska dotterbolag till Koncernens redovisningsvaluta. Det finns en risk att de åtgärder som Koncernen vidtar för att minimera valutarisk är otillräckliga och att fluktuationer i växelkurser därmed har en väsentlig negativ inverkan på Koncernens verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Kreditrisker

Med kreditrisker menas risken att Koncernens motparter inte fullgör sina skyldigheter gentemot Koncernen. Koncernens nuvarande och potentiella kunders finansiella ställning och motparters finansiella ställning kan försämras så mycket att de inte kan fullgöra sina finansiella skyldigheter i tid eller över huvud taget. Utöver kreditrisker hänförliga till Koncernens kunder är Koncernen exponerad för kreditrisker i relation till andra motparter. Sådana motparters förmåga till återbetalning kan i sin tur bero på deras kunders finansiella ställning. Om någon motpart är oförmögen att fullgöra sina skyldigheter gentemot Bolaget eller något av dess dotterbolag kan det ha en väsentlig negativ inverkan på Koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Likviditetsrisker

Med likviditetsrisk avses risken att sakna tillräckligt med likvida medel för att kunna fullfölja Koncernens betalnings- åtaganden, vilka huvudsakligen består av löpande verksamhetskostnader och orderrelaterade leverantörsskulder. Vissa orderrelaterade leverantörsskulder kräver bankgarantier vilket i sig påverkar likviditeten negativt. Om Koncernens tillgång till likvida medel försvåras skulle det kunna ha en västenlig negativ effekt på Koncernens verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Risker vid otillräcklig intern kontroll

Om Bolagets rutiner för bolagsstyrning och interna kontroller inte implementeras eller tillämpas korrekt finns risk för att Koncernen inte kan leverera erforderlig finansiell information och effektivt övervaka koncernbolagens verksamhet, finansiella position och riskhantering. Denna risk ökar i takt med att antal bolag i Koncernen ökar. Bristfällig och ineffektiv bolagsstyrning eller intern kontroll kan få en väsentlig negativ inverkan på Koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Tvister

Det kan inte uteslutas att Koncernen kan komma att bli inblandat i någon rättslig tvist eller något skiljeförfarande som har eller haft betydande effekter på Bolagets resultat eller finansiella ställning. Resultatet av en sådan tvist skulle kunna få en negativ effekt på Bolagets verksamhet, resultat och/eller finansiella ställning.

Nyckelpersoner

Koncernen är beroende av nyckelpersoner i ledande befattningar samt personal med särskild kompetens. Koncernens framgång är till stor del avhängig Koncernens förmåga att framgent fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare. Eventuella förluster av nyckelpersoner inom ledning och/eller specifika affärskritiska områden skulle kunna ha en negativ påverkan på Koncernens förmåga att fullfölja sin strategi och utvecklingstakt vilket i sin tur kan få en negativ effekt på Koncernens verksamhet, resultat och/eller finansiella ställning.

Konsulter

Koncernen använder och är beroende av konsulter i sin verksamhet. Det finns en risk för att användningen av konsulter kan resultera i att konsultuppdragen omvandlas till anställningar i Koncernen, vilket skulle kunna ha en negativ påverkan på Koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Bolagets Strategi

Det finns inga garantier för att företaget skall lyckas att implementera sin affärsidé som beskriven i detta dokument. Koncernens förmåga att lyckas, på en konkurrensutsatt marknad, kräver effektivitet, planering och projektledningssystem. Koncernens framgång är villkorad av dess förmåga att parera framgång med ökade resurser inom styrning och kontroll. Skulle Koncernen inte klara denna utmaning finns risk för att detta skulle kunna få en negativ effekt på Koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Skatterisker

Koncernen bedriver en delvis internationell verksamhet med bolag i ett antal jurisdiktioner. Koncernen är därför skattskyldig i flera jurisdiktioner. Koncernen bedriver och redovisar sin affärsverksamhet i enlighet med interna regler tillsammans med rådgivares tolkningar av skattelagar, regleringar, administrativa förfaranden och rättspraxis i de jurisdiktioner där Koncernen är verksam. Det finns en risk att skattemyndigheter och domstolar anser att Koncernens tolkning av tillämpliga skattelagar, regleringar, administrativa förfaranden och rättspraxis inte är korrekt. Om så sker kan det väsentligen negativt påverka Koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Förändringar i lagstiftning gällande skatt relaterat till företagande m.m. (moms inkluderat) samt andra skatteregler, avgifter från regeringen, bidrag och subventioner kan påverka villkoren för Koncernens affärsverksamhet. Eftersom dessa regler historiskt sett har varit föremål för frekventa förändringar förväntas ytterligare förändringar ske i framtiden, potentiellt med retroaktiv verkan. Sådana förändringar kan ha en betydande negativ inverkan på Koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning.

AKTIE- OCH AKTIEMARKNADSRELATERADE RISKER

Ingen tidigare lämnad utdelning

Bolaget har hittills inte lämnat någon utdelning. Storleken på eventuella framtida utdelningar är beroende av Bolagets utdelningspolicy, framtida resultat, finansiella ställning, kassaflöden och andra faktorer. Det finns därför en risk att utdelning i Bolaget inte kommer att föreslås eller beslutas om under ett visst år. Under de närmaste åren bedöms eventuella överskottsmedel återinvesteras i verksamheten för att finansiera Bolagets fortsatta utveckling. Styrelsen gör bedömningen att någon utdelning i vart fall inte kommer att vara aktuell för verksamhetsåret 2018.

Anslutning till Euroclear Sweden

Aktierna är och kommer att vara anslutna till Euroclear Swedens kontobaserade system, följaktligen finns inga och kommer inga fysiska aktiebrev att utfärdas. Aktieinnehavarna är därför beroende av Euroclear Swedens kontobaserade systems funktionalitet.

Kapitalanskaffning

Bolaget kan komma att söka ytterligare kapital för att finansiera den löpande verksamheten eller för att göra ytterligare investeringar. Sådan finansiering kan komma att sökas genom nyemission av aktier, teckningsoptioner, andra aktierelaterade värdepapper eller konvertibla skuldförbindelser, vilket kan komma att medföra en utspädning för befintliga aktieägares andel i Bolaget. Det finns även risk att Bolaget inte kommer att kunna erhålla finansiering till rimliga villkor. Om Bolaget ej skulle erhålla finansiering till rimliga villkor eller om utspädning sker, skulle det kunna ha en väsentlig negativ effekt på den vid var tid gällande marknadskursen för aktierna.

Kontroll över Bolaget

Då Bolagets aktie kommer att listas och alla aktier blir fritt omsättningsbara kan ägarstrukturen komma att förändras över tiden. Det kan inte uteslutas att nuvarande sammansättning av större aktieägare kan komma att förändras i takt med Koncernens utveckling, varvid Koncernens verksamhetsinriktning kan komma att avvika från den som idag utstakats av Koncernens styrelse.

Kursrisker

Framtida och nuvarande investerare i Bolaget bör beakta att en investering är förknippad med hög risk, såväl operativt som finansiellt, och att det inte finns några garantier för att aktiekursen kommer att utvecklas positivt. Aktiekursens utveckling är, utöver faktorer hänförliga till verksamheten, beroende av en rad externa faktorer som Bolaget inte har möjlighet att påverka.

sv_SESwedish
en_GBEnglish sv_SESwedish