STYRELSENS FÖRSLAG – Extra Bolagsstämma 5 februari 2019

Published on 28 Jan 2019


Ridercam AB Extra Bolagstämma

Styrelsens förslag för beslut på extra bolagsstämma tisdagen den 5 februari 2019 kl. 14.00 på Eriksbergsgatan 10, 114 30 Stockholm.

 

DAGORDNING EXTRA BOLAGSSTÄMMA 5 FEBRUARI 2019

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två protokolljusterare
 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Fastställande av antal styrelseledamöter
 8. Val av ny styrelseledamot
 9. Beslut om styrelsens förslag till nyemission
 10. Beslut om styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen
 11. Stämmans avslutande

 

 

FÖRSLAG

Fastställande av antal styrelseledamöter och val av ny styrelseledamot, punkterna 7 och 8

Aktieägare som representerar mer än 50 procent av aktierna i bolaget föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter och att Alexander Lindgren utses till ny styrelseledamot. Det noteras att nuvarande styrelseledamöter kvarstår i styrelsen. Information om föreslagen styrelseledamot finns på bolagets hemsida www.ridercamsystems.com.

 

Beslut om styrelsens förslag till nyemission, punkt 9

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad nyemission av 4 000 000 stycken aktier innebärande en ökning av Bolagets aktiekapital med 4 000 000 kronor och på följande villkor i övrigt:

 1. Rätt att teckna aktier skall vara en i förväg identifierad grupp investerare. Skälet till avvikelse från aktieägares företrädesrätt är att skyndsamt tillvarata på bolagets expansionsmöjligheter.
 2. Teckning ska ske på separat teckningslista under perioden från och med dagen för emissionsbeslutet till och med den 5 mars 2019.
 3. För varje ny aktie ska betalas en teckningskurs om 5,75 kronor per aktie förutsatt att den totala emissionslikviden inte överstiger EUR 2,5 miljoner. Teckningskursen är fastställd baserad på framtida kassaflöde.
 4. Betalning för de nyemitterade aktierna ska erläggas kontant samtidigt som teckning sker eller genom kvittning av fordran.
 5. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
 6. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning och annan värdeöverföring första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att emissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna har införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
 7. Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar bemyndigas att vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

 

Beslut om styrelsens förslag till bemyndigande, punkt 10

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, inom ramen för vid var tid gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emissionerna ska kunna ske mot kontant betalning, genom apport, genom kvittning eller i övrigt förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § aktiebolagslagen.

De nya aktierna och konvertiblerna ska vid avvikelse från företrädesrätten emitteras till ett belopp som ansluter till aktiekursen (eller, i fråga om konvertibler, med aktiekursen som utgångspunkt för en marknadsmässig värdering) vid tiden för genomförandet av emissionen, med avdrag för eventuell marknadsmässig rabatt som styrelsen bedömer erforderlig. Syftet med bemyndigandet är i första hand att ge styrelsen möjlighet att ge ut aktier som betalning vid företagsförvärv, men också för att, vid eventuellt behov, finansiera bolaget eller sprida aktieägandet.

 

Stockholm i januari 2019

Ridercam AB (publ)

Styrelsen

sv_SESwedish
en_GBEnglish sv_SESwedish