Tillbaka till Investor Relations

AKTIEN, AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN


Enligt Bolagets bolagsordning ska Bolagets aktiekapital vara lägst [24 880 386] kronor och högst [99 521 544] kronor. Per datumet för denna Bolagsbeskrivning uppgår Bolagets aktiekapital till [24 880 386] kronor uppdelat på [24 880 386] aktier. Alla aktier är av samma slag och är fullt inbetalda. Aktierna är denominerade i SEK. Rättigheterna förenade med aktierna, inklusive de som följer av bolagsordningen, kan endast ändras enligt de förfaranden som anges i aktiebolagslagen (2005:551). Aktierna i Bolaget har emitterats i enlighet med svensk rätt.

Bolagets bolagsordning innehåller ett avstämningsförbehåll och Bolagets aktier är anslutna hos Euroclear Sweden, vilket innebär att Euroclear Sweden administrerar Bolagets aktiebok och registrerar ägarna till aktierna. Alla aktier äger lika rätt att ta del av Bolagets vinst och lika andel av ett eventuellt överskott i händelse av likvidation.

Aktierna i Bolaget är inte föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Det har inte förekommit några offentliga uppköpserbjudanden avseende Bolagets aktier.

De största aktieägarna, via direkt ägande, i Bolaget efter apportemissionen och enligt senast kända förhållanden per 26 november 2018 framgår av nedanstående tabell.

Teckningsoptioner

Bolaget har i dagsläget inga utställda optioner.

Aktiekapitalets utveckling

Nedanstående tabell visar aktiekapitalets utveckling sedan Bolagets bildande.

2018     Nyemission 50,000 aktier      Start av Ridercam AB

2018     Nyemission 500,000 aktier    Utökande av aktiekapital, Ridercam AB publikt bolag Angel Equity

2018     Apportemission                  ca 50 aktieägare från Ridercam Systems Ltd

2018     Kontantemission                 Mindre Private Placement i samarbete med Göteborg Corporate   Finance

2018     Kvittningsemission               Lösen av skulder mot aktier i Ridercam AB (publ.)

Incitamentsprogram

Bolaget har för närvarande inga aktierelaterade eller andra incitamentsprogram för personalen, styrelseledamöter eller ledande befattningshavare.

Utdelning – Policy

Samtliga aktier har lika rätt till utdelning samt till Bolagets tillgångar och eventuellt överskott i händelse av likvidation.

Beslut om vinstutdelning fattas av bolagsstämman. Samtliga aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden förda aktieboken på av bolagsstämman beslutad avstämningsdag är berättigade till utdelning. Utdelningen utbetalas normalt till aktieägarna genom Euroclear Sweden som ett kontant belopp per aktie, men betalning kan även ske i annat än kontanter (sakutdelning). Om aktieägare inte kan nås genom Euroclear Sweden kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget avseende utdelningsbeloppet. Sådan fordran är föremål för en tioårig preskriptionstid. Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet Bolaget.

Det finns inga restriktioner avseende rätten till utdelning för aktieägare bosatta utanför Sverige. Betalningar till aktieägare som inte har skattemässig hemvist i Sverige är normalt föremål för svensk kupongskatt.

I dagsläget finns ingen formell utdelningspolicy och Bolaget har hittills inte lämnat någon utdelning.

Central värdepappersföring

Bolagets aktier är registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Detta register hanteras av Euroclear Sweden AB, Box 7822, 103 97 Stockholm. Inga aktiebrev har utfärdats för Bolagets aktier. Kontoförande institut är Euroclear Sweden

sv_SESwedish
en_GBEnglish sv_SESwedish